UP Board Class 6 Sanskrit Solutions संस्कृत पीयूषम्

UP Board Class 6 Sanskrit Solutions Pdf download संस्कृत पीयूषम् are the part of UP Board Solutions for Class 6. Here we have given UP Board Class 6th Sanskrit Text Book Solutions Pdf Sanskrit Piyusham.

UP Board Class 6 Sanskrit Solutions संस्कृत पीयूषम्

Sanskrit Piyusham Class 6

 • Chapter 1 पुनरावलोकनम्-1
 • Chapter 2 पुनरावलोकनम्-2
 • Chapter 3 अस्माकं परिवेशः
 • Chapter 4 उद्बोधनम् (लोट्लकार-प्रयोगाः)
 • Chapter 5 मम विद्यालयः (दीर्घसन्धिः गुणसन्धिश्च)
 • Chapter 6 धरित्री रक्षत
 • Chapter 7 विमानयानं रचयाम
 • Chapter 8 शङ्कराचार्यः
 • Chapter 9 नील-शृगालः
 • Chapter 10 प्रहेलिकाः
 • Chapter 11 गणतन्त्रदिवस-समारोहः
 • Chapter 12 चन्द्रशेखर आजादः
 • Chapter 13 काकः
 • Chapter 14 रक्षाबन्धनम्
 • Chapter 15 नीतिश्लोकाः
 • Chapter 16 अहिंसायाः जयः
 • Chapter 17 प्रयाण-गीतम्

संस्कृत के प्रमुख निबन्ध

We hope the given UP Board Class 6 Sanskrit Solutions Pdf download संस्कृत पीयूषम् will help you. If you have any query regarding UP Board Class 6th Sanskrit Text Book Solutions Pdf Sanskrit Piyusham, drop a comment below and we will get back to you at the earliest.

Leave a Comment