UP Board Class 8 Sanskrit Solutions संस्कृत पीयूषम्

UP Board Class 8 Sanskrit Solutions Pdf download संस्कृत पीयूषम् are the part of UP Board Solutions for Class 8. Here we have given UP Board Class 8th Sanskrit Text Book Solutions Pdf Sanskrit Piyusham.

UP Board Class 8 Sanskrit Solutions संस्कृत पीयूषम्

Sanskrit Piyusham Class 8

 • Chapter 1 आश्रम:
 • Chapter 2 मातृदेवो भव
 • Chapter 3 अस्माकम् पर्वाणि
 • Chapter 4 वर्धमानः महावीर
 • Chapter 5 स्फुटपद्यानि
 • Chapter 6 किं ततं जानाति भवान् ( तुमुन् क्त-प्रत्ययो विधिलिङलकाग्एच )
 • Chapter 7 सभाषितानि
 • Chapter 8 ग्राम्यजीवनम्
 • Chapter 9 भव्या भागीरथी
 • Chapter 10 शतबुधि-सहस्रबुद्ध-कथा
 • Chapter 11 रामभरतयोः मेलनम् (ततः प्रविशति भरतः स्थन सुमन्त्रः सूतश्च )
 • Chapter 12 प्रियं भारतम्
 • Chapter 13 वीरोऽभिमन्युः
 • Chapter 14 वाराणसी नगरी
 • Chapter 15 गीतावचनामृतानि
 • Chapter 16 अमोघं तद् बलिदानम्
 • Chapter 17 रक्षत बालिकाः पाठयत बालिकाः
 • Chapter 18 एत बालकाः
 • Chapter 19 संगणकः अस्मि

संस्कृत के प्रमुख निबन्ध

We hope the given UP Board Class 8 Sanskrit Solutions Pdf download संस्कृत पीयूषम् will help you. If you have any query regarding UP Board Class 8th Sanskrit Text Book Solutions Pdf Sanskrit Piyusham, drop a comment below and we will get back to you at the earliest.

Leave a Comment